Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 

 

ปี 2557


การเพาะเลี้ยงเซลล์แขวนลอยของพืชให้สีผสมอาหารด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

สำรวจภูมิปัญญาการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ “วัตถุดิบ กระบวนการ และวิธีการ”

โครงการศึกษาวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพรรณไม้หอม

โครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเก็บและรักษาพรรณไม้ให้สีและพรรณไม้หอมหน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
   ประกาศ อพ.สธ.
   คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
   แนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ.ระยะ 5 ปี
บุคลากร
   คณะกรรมการดำเนินงาน
   คณะทำงาน
กิจกรรมและโครงการ
   ดำเนินโครงการ อพ.สธ.  +
      ปี 2557
      ปี 2558
      ปี 2559
      ปี 2560
      ปี 2561
   การเรียนรู้ทรัพยากร  +
   กรอบการใช้ประโยชน์  +
   กรอบการสร้างจิตสำนึก  +
สวนพฤษศาสตร์ในโรงเรียน
การดำเนินงาน
   รายงานการดำเนินงาน
   สรุปผลการดำเนินโครงการ
   สรุปรายงานการประชุม  +
ติดต่อเรา

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 :โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ