Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  อธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่2/2560
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  14-11-2560

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่2/2560

             รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน  อธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2/2560 และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9 : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ในวันที่อังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สำหรับการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม  2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – สระบุรี ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  เพื่อนำเสนอการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ ตลอดจนนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรไทย เพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร รวมทั้งเป็นกิจกรรม   ที่จัดขึ้นเพื่อร่วมฉลองครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการในครั้งนี้ ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  3  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  การประชุมคณะทำงานหารือแนวทางในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
  รายงานการดำเนินงาน ปี 2560 
  ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
  ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ ห้องประชุมอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
     ประชุมคณะทำงานในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นั้น ผมขอเลื่อนเป็นวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอินทนิล
     ประชุมคณะทำงานในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นั้น ผมขอเลื่อนเป็นวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอินทนิล

     การประชุมคณะทำงานหารือแนวทางในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
     การประชุมคณะทำงานหารือแนวทางในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

     อธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่2/2560
     อธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่2/2560

     รายงานการดำเนินงาน ปี 2560
     รายงานการดำเนินงาน ปี 2560

     คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
   ประกาศ อพ.สธ.
   คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
   แนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ.ระยะ 5 ปี
บุคลากร
   คณะกรรมการดำเนินงาน
   คณะทำงาน
กิจกรรมและโครงการ
   ดำเนินโครงการ อพ.สธ.  +
      ปี 2557
      ปี 2558
      ปี 2559
      ปี 2560
      ปี 2561
   การเรียนรู้ทรัพยากร  +
   กรอบการใช้ประโยชน์  +
   กรอบการสร้างจิตสำนึก  +
สวนพฤษศาสตร์ในโรงเรียน
การดำเนินงาน
   รายงานการดำเนินงาน
   สรุปผลการดำเนินโครงการ
   สรุปรายงานการประชุม  +
ติดต่อเรา

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 :โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ